Loading...

Algemene voorwaarden

Hierna volgen de algemene voorwaarden waaronder SOFFASS S.P.A gebruikers toegang biedt aan zijn diensten die op de website ‘Nalys Papier’ beschikbaar zijn.

1.    Definities

Voor een volledig begrip en acceptatie van deze algemene voorwaarden zullen de volgende begrippen, in enkel- en meervoud, de betekenis hebben zoals hieronder uiteengezet. Verwerkingsverantwoordelijke: SOFFASS S.P.A gevestigd in Via Fossanuova 59 – 55016 Porcari (LU), Italië, BTW-nummer 01829730462, 174401.
Toepassing: de website ‘Nalys Papier’, beheerd door de Verwerkingsverantwoordelijke die diverse inhoud uit de wereld van Nalys Papier, aanbiedingen, kortingen en informatie over prijsvragen aanbiedt.

Producten: de producten en/of diensten die via de Applicatie worden aangeboden.
Gebruiker: de persoon die de Applicatie opent, zonder onderscheid van de juridische aard en het beoogde doel, die geïnteresseerd is in de via de Toepassing aangeboden producten.
Consument: een natuurlijk persoon met een doel dat niet gerelateerd is aan commerciële, ambachtelijke of professionele zakelijke activiteiten die kunnen worden uitgevoerd.
Voorwaarden: dit contract regelt de relatie tussen de Verwerkingsverantwoordelijke en de Gebruikers.

2.    Registratie

Gebruikers moeten zich registeren om sommige functies van de Applicatie te kunnen gebruiken door eerlijk en compleet alle gevraagde gegevens in het betreffende registratieformulier te verstrekken, de informatie te lezen en, waar noodzakelijk, in te stemmen met de verwerking van gegevens voor bepaalde specifieke doeleinden alsmede door deze Voorwaarden te accepteren. De Gebruiker is verantwoordelijk voor het beschermen van de eigen inloggegevens.
Het mag duidelijk zijn dat onder geen enkele omstandigheid de Verwerkingsverantwoordelijke aansprakelijk kan worden gesteld voor het verlies, bekend worden, diefstal of ongeoorloofd gebruik door derden van de inloggegevens van de Gebruiker, om welke reden dan ook.

3.    Opheffing en sluiting van het account

Geregistreerde Gebruikers kunnen het gebruik van de Producten te allen tijde stoppen en hun accounts deactiveren of om verwijdering hiervan verzoeken met behulp van, zo mogelijk, de Applicatie-interface of door een schriftelijke kennisgeving aan [email protected] te zenden. De Verwerkingsverantwoordelijke behoudt zich het recht voor het gebruikersaccount te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving op te schorten of te sluiten, indien de Gebruiker deze Voorwaarden of geldende wetgeving schendt.

4.    Inhoud door Gebruikers verzonden

De Gebruiker mag materiaal, inhoud, informatie, aankondigingen of advertenties (hierna ‘Inhoud’) naar de Applicatie uploaden mits de Inhoud niet onwettig is (d.w.z. obsceen, intimiderend, kwetsend, pornografisch, beledigend of anderszins illegaal of in strijd met de privacy, het intellectuele en/of industriële eigendomsrecht van de Verwerkingsverantwoordelijke en/of derden). Het mag tevens niet aanstootgevend of schadelijk voor de Verwerkingsverantwoordelijke en/of derden zijn en mag geen virussen, politieke propaganda, commerciële aanbiedingen, massa e-mails of elke andere vorm van spam bevatten.
De Gebruiker is volledig en uitsluitend verantwoordelijk voor het gebruik van de Applicatie (in verband met de functies van publicatie, consultatie, inhoudsbeheer en contact tussen Gebruikers) en is daarom de enige borgsteller en verantwoordelijk voor de aangeboden goederen en diensten alsmede de juistheid, volledigheid en rechtmatigheid van de Inhoud en het eigen gedrag van de Gebruiker met betrekking tot contacten tussen Gebruikers. In geval van publicatie van advertenties garandeert de Gebruiker de beschikbaarheid en/of eigendom van de goederen/diensten die in de advertentie zijn vermeld. De Gebruiker garandeert tevens dat zulke advertenties geen enkele inbreuk maken op een auteursrecht, industrieel eigendomsrecht of andere rechten van derden. In het geval van betwisting door derden met betrekking tot een advertentie of een daaraan gerelateerd optreden, aanvaardt de Gebruiker de volledige aansprakelijkheid en vrijwaart de Verwerkingsverantwoordelijke inzake elke schade, verlies of kosten.
Daar de Verwerkingsverantwoordelijke geen tijdige controle over de gekregen Inhoud kan uitoefenen, behoudt deze zich het recht voor om alle Inhoud die naar zijn/haar mening onwettig, beledigend, kwetsend, obsceen of schadelijk is voor auteursrechten en handelsmerken of anderszins onaanvaardbaar, te verwijderen, verplaatsen of aan te passen. Grof taalgebruik zal een reden zijn voor onmiddellijke schorsing en uitsluiting van de Applicatie.
Het is verboden een e-mailadres te gebruiken dat niet van de Gebruiker is, persoonsgegevens en inloggegevens van een andere Gebruiker te gebruiken om de identiteit te verhullen of op andere wijze valse verklaringen te geven over de oorsprong van de Inhoud. De Gebruiker erkent en accepteert dat de Inhoud die naar de Applicatie wordt verzonden (bijvoorbeeld om opmerkingen te verzenden, meningen te geven, deel te nemen aan onderzoeken en initiatieven, afbeeldingen of video- en audiobestanden te verzenden), door de Verwerkingsverantwoordelijke kan worden aangepast, verwijderd of gepubliceerd. De Gebruiker verleent de Verwerkingsverantwoordelijke een onbeperkt recht op het niet-exclusieve gebruik van de Inhoud die door de Gebruiker is verzonden, zonder enige beperking van geografische gebieden. De Verwerkingsverantwoordelijke kan daardoor, direct of via vertrouwde derden, elke Inhoud (waaronder afbeeldingen, berichten en audio en video) die door de Gebruiker, zelfs via derden, is verzonden, in elke vorm of met elke huidig bekende of toekomstig te ontwikkelen tool gebruiken, wijzigen, kopiëren, verzenden, selecteren, publiceren, distribueren, openbaar uitvoeren, verspreiden, afgeleiden creëren, hosten, indexeren, opslaan, annoteren, coderen, bewerken en aanpassen (waaronder het onbeperkte recht van aanpassing voor verzending met alle communicatiemiddelen). Het volgende is uitdrukkelijk verboden, tenzij dit uitdrukkelijk door de Verwerkingsverantwoordelijke is toegestaan:
(i) het gebruik van automatische laadsystemen voor advertenties, behalve voor die systemen die uitdrukkelijk zijn toegestaan; (ii) publicatie in serie en/of het beheer van advertenties op elke wijze en methode namens derden; (iii) wederverkoop van de diensten van de Verwerkingsverantwoordelijke aan derden. Met betrekking tot de verzonden Inhoud doet de Gebruiker afstand van alle materiaal en morele rechten die hij/zij als auteur kan hebben, ook met betrekking tot aanpassingen die door de Verwerkingsverantwoordelijke aan de Inhoud zijn gemaakt ook al worden de aanpassingen door de auteur niet gewaardeerd of geaccepteerd. Verstrekte Inhoud zal niet worden geretourneerd en blijft het eigendom van de Verwerkingsverantwoordelijke, waardoor deze uitgezonderd is van elke aansprakelijkheid jegens de Gebruiker voor verlies, wijziging of vernietiging van de verzonden Inhoud. De Gebruiker garandeert tevens dat de Inhoud naar de Applicatie is verzonden via zijn/haar account door een meerderjarige persoon. De verstrekking van Inhoud door minderjarigen moet door degene die het ouderlijk gezag uitoefent, worden gescreend en goedgekeurd.

5.    Industriële en intellectuele eigendomsrechten

De Verwerkingsverantwoordelijke verklaart dat het de eigenaar en/of licentiehouder is van alle intellectuele eigendommen met betrekking tot en/of in verband met de Applicatie en/of de materialen en inhoud beschikbaar op de Applicatie. Deze Voorwaarden geven de Gebruiker niet een licentie om de Applicatie en/of afzonderlijke Inhoud en/of daarin beschikbare materialen te gebruiken, tenzij anders is geregeld. De Gebruiker erkent en accepteert dat (i) alle merken, handelsmerken, logo’s, titels, bedrijfsnamen, domeinnamen, onderscheidingstekens, productnamen hetzij geregistreerd of niet die in de Site zijn opgenomen, (ii) alle producten die op de Site zijn weergegeven en naar hetzelfde en/of ontworpen verwante model kunnen worden terug herleid, zelfs als ze niet geregistreerd zijn, (iii) alle Inhoud en/of tekstuele, visuele, audiovisuele materiaal van de site, inclusief en zonder beperking instellingen en tekeningen, informatie en/of redactionele inhoud, afbeeldingen, foto’s, illustraties, muziek en video, het eigendom van de Verwerkingsverantwoordelijke zijn en blijven.
Niets in deze Voorwaarden kan tot gevolg hebben dat bovenstaande rechten overgaan op, in licentie worden gegeven aan en/of op andere wijze ten gunste van de Gebruiker of een derde worden overgedragen.  De gebruiker verbindt zich geen enkele handeling uit te voeren of na te laten die bovenstaande rechten niet respecteert of anderszins aantast.

Elke reproductie in elke vorm van de verklarende teksten en inhoud van de Applicatie, tenzij goedgekeurd, zal als een inbreuk op de intellectuele en industriële eigendomsrechten van de Verwerkingsverantwoordelijke worden beschouwd.

6.    Garantiedisclaimer

De Applicatie wordt aangeboden ‘zoals deze is’ en ‘zoals beschikbaar’ en de Verwerkingsverantwoordelijke verstrekt geen enkele expliciete of impliciete garanties met betrekking tot de Applicatie, noch verstrekt de Verwerkingsverantwoordelijke enige garantie dat de Applicatie aan de behoefte van de Gebruiker voldoet of dat het nooit zal zijn onderbroken of dat het vrij van fouten, of vrij van virussen of bugs is.
De Verwerkingsverantwoordelijke zal zich inspannen om te garanderen dat de Applicatie 24 uur per dag beschikbaar is, maar kan om geen enkele reden verantwoordelijk worden gehouden als de Applicatie op enig tijdstip of gedurende enige tijd niet toegankelijk en/of operationeel is. Toegang tot de Applicatie kan tijdelijk en zonder voorafgaande kennisgeving worden opgeschort bij een systeemstoring, onderhoud, reparaties of om redenen buiten de macht van de Verwerkingsverantwoordelijke of door overmacht.

7.    Beperking van aansprakelijkheid

De Verwerkingsverantwoordelijke zal niet aansprakelijk zijn jegens de Gebruiker behalve bij opzet en grove nalatigheid, voor inefficiënties of storingen met betrekking tot het gebruik van internet buiten haar invloed of die van de sub-leveranciers.
De Verwerkingsverantwoordelijke is ook niet aansprakelijk voor schade, verliezen en gemaakte kosten van de Gebruiker als gevolg van een onmogelijkheid het contract uit te voeren om redenen die hem/haar niet aan te rekenen zijn, waarbij de Gebruiker alleen gerechtigd is op een volledige terugbetaling van de betaalde prijs en eventuele extra gemaakte kosten.
De Verwerkingsverantwoordelijke aanvaardt geen aansprakelijkheid voor elk frauduleus of onwettig gebruik door derden van creditcards, cheques en andere betaalmethoden voor betaling van gekochte diensten, indien hij/zij kan aantonen dat hij/zij alle mogelijke voorzorgsmaatregelen heeft getroffen, gebaseerd op de beste actuele kennis en ervaring en op gewone voorzichtigheid. De Gebruiker verplicht zich de Verwerkingsverantwoordelijke (alsmede elke dochteronderneming of gelieerde bedrijven, zijn vertegenwoordigers, medewerkers, adviseurs, directeuren, agenten, licentiehouders, partners en werknemers) schadeloos te stellen en te vrijwaren van elke verplichting of aansprakelijkheid, inclusief alle gemaakte juridische kosten ter verdediging van zichzelf in rechtszaken die kunnen voortvloeien uit aan andere Gebruikers of derden toegebrachte schades met betrekking tot alle geüploade Inhoud of schending van de bepalingen van wetten of deze Voorwaarden.
De Verwerkingsverantwoordelijke zal daarom niet aansprakelijk zijn voor:

  1. Alle verliezen die geen direct gevolg zijn van contractbreuk door de Verwerkingsverantwoordelijke;
  2. Elke gemiste zakelijke kans en alle andere verliezen, zelfs indirect, die de Gebruiker lijdt (zoals bijvoorbeeld maar niet beperkt tot commerciële verliezen, verlies van opbrengsten, inkomsten, winsten of vermeende besparingen, verlies van contracten of zakenrelaties, verlies van reputatie of goodwill enz.);
  3. Incorrect of ongeschikt gebruik van de Applicatie door Gebruikers of derden;
4. De uitgifte van onjuiste belastingdocumenten door fouten in de gegevens die door de Gebruiker zijn verstrekt, waarbij alleen deze laatste verantwoordelijk is voor opgave van de juiste gegevens.
    In geen geval mag de Verwerkingsverantwoordelijke aansprakelijk worden gesteld voor een bedrag van meer dan tweemaal de kosten die door de Gebruiker zijn betaald.

8.    Overmacht

De Verwerkingsverantwoordelijke zal niet aansprakelijk zijn voor een tekortkoming of vertraging in de uitvoering van zijn verplichtingen door redenen buiten de redelijke macht van de Verwerkingsverantwoordelijke door overmacht of in elk geval door onvoorziene en onvoorzienbare gebeurtenissen buiten zijn macht. Dit zijn onder andere, maar niet beperkt tot, uitval of onderbrekingen van telefoonlijnen en stroomvoorziening, internet en/of andere verzendmogelijkheden, onbeschikbaarheid van websites, stakingen, natuurlijke gebeurtenissen, computervirussen en aanvallen, onderbrekingen van de aanvoer van producten, diensten of toepassingen van derden.
De uitvoering van verplichtingen van de Verwerkingsverantwoordelijke wordt geacht te zijn opgeschort voor de tijd waarin de overmachtsituatie voortduurt. De Verwerkingsverantwoordelijke zal alles binnen zijn/haar macht doen om oplossingen te vinden waarmee zijn/haar verplichtingen juist kunnen worden uitgevoerd, ondanks het voortduren van de overmachtsituatie.

9.    Links naar sites van derden

De Applicatie kan links naar sites van derden bevatten. De Verwerkingsverantwoordelijke voert hierover geen enkele controle uit en is daardoor op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites. Enkele van deze links kunnen naar websites van derden doorverwijzen die via de Applicatie diensten verlenen. In deze gevallen zijn de algemene voorwaarden voor het gebruik van de site en de door derden geleverde diensten van toepassing op de afzonderlijke diensten, waarvoor de Verwerkingsverantwoordelijke geen enkele verantwoordelijkheid aanvaardt.

10.    Ontheffing

Er zal geen enkele ontheffing door een van beide partijen van toepassing zijn op enige bepaling van deze Voorwaarden, tenzij deze uitdrukkelijk als ontheffing is verklaard en schriftelijk is medegedeeld.

11.    Ongeldigheid van afzonderlijke artikelen

Als een van de voorzieningen in deze Voorwaarden onwettig of ongeldig is, zal deze niet als onderdeel van de Voorwaarden worden beschouwd en zal dit de overige voorzieningen niet aantasten die voor de volledige omvang en voor zover wettelijk toegestaan geldig zullen blijven.

12.    Privacy

De Gebruiker erkent dat de door hem/haar verstrekte persoonsgegevens door de Verwerkingsverantwoordelijke zullen worden verwerkt conform met en met inachtneming van de voorschriften van de Italiaanse wettelijke verordening 196/2003 en daaropvolgende wijzigingen en aanvullingen volgens verordening (EU) 679/2016, zoals aangegeven in het privacybeleid beschikbaar op https://user.regina.eu/privacy-policy

13.    Toepasselijk recht en rechtsbevoegdheid

Deze Voorwaarden en alle geschillen met betrekking tot de uitvoering, interpretatie en geldigheid zijn onderworpen aan Italiaans recht en de exclusieve rechtsbevoegdheid van het gerecht waar de Verwerkingsverantwoordelijke is gevestigd.
Als de Gebruiker een Consument is conform art. 3 van de Consumentenwet, heeft het gerecht in de woon- of verblijfplaats van de Consument verplicht de territoriale bevoegdheid, als dit binnen het gebied van de Italiaanse staat ligt. Een en ander onverlet het recht van de Gebruiker/Consument de zaak bij een ander hof dan het ‘gerecht van de consument’ aanhangig te maken, overeenkomstig art. 66 bis van de Consumentenwet, dat rechtsbevoegdheid heeft conform een van de criteria uiteengezet in art. 18, 19 en 20 van het Italiaanse Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

14.    Online geschiloplossing voor Consumenten

Consumenten in Europa moeten zich ervan bewust zijn dat de Europese Commissie een onlineplatform heeft ingericht dat een alternatieve geschiloplossingstool biedt. Deze tool kan door Consumenten worden gebruikt om buitengerechtelijk geschillen op te lossen met betrekking tot en/of voortvloeiend uit contracten voor de verkoop van goederen en diensten die online zijn afgesloten. Hierdoor kan de Consument dit platform gebruiken om geschillen op te lossen die voortvloeien uit het online contract met de Verwerkingsverantwoordelijke. Dit platform is beschikbaar op het volgende adres: http://ec.europa.eu/consumers/odr/