Loading...

Juridische informatie

VOORWAARDEN VOOR GEBRUIK

SOFFASS S.P.A
Statutaire zetel: Via Fossanuova 59 – 55016 Porcari (LU)
Registratienummer: BTW-nummer 01829730462
Het volgende met “Soffass” of “we” verwijst naar de Sofidel SPA-groep als een aanbieder van deze website (“Site”), tenzij u verwijst naar een bepaalde Site of een andere dienst, in welk geval “Soffass” verwijst naar deze entiteit. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de Sites en andere diensten die naar deze Gebruiksvoorwaarden verwijzen.
De Soffass-website en deze gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan de Italiaanse wetgeving. Aangezien de Sofidel-groep echter verschillende entiteiten over de hele wereld omvat, wordt een ander bedrijf aangeduid als een leverancier van een bepaalde site of dienst, zodat de verschillende of aanvullende nationale wetten van het land waarin het bedrijf is gevestigd, worden toegepast. In dit geval moeten de nationale wetten die door dit bedrijf worden toegepast, in de juiste mate worden nageleefd.

JURIDISCHE INFORMATIE

De materialen op deze site worden door Soffass aangeboden als een service aan haar klanten en kunnen alleen voor informatiedoeleinden worden gebruikt. Het is echter mogelijk om afzonderlijke exemplaren te downloaden in overeenstemming met de hieronder gedefinieerde clausules.
Door het downloaden van materiaal van deze site, accepteert u de relevante voorwaarden. Als u deze voorwaarden niet accepteert, gebruik de Site dan niet en download er geen materiaal van.

INFORMATIE OVER DE MERKEN

Alle namen, logo’s en handelsmerken zijn het eigendom van Soffass, zijn gelieerde ondernemingen of gelieerde ondernemingen, licentiegevers of joint venture-partners.
De handelsmerken en merknamen van Soffass mogen alleen worden gebruikt in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden of met de voorafgaande schriftelijke toestemming van Soffass.
Elk gebruik van de Soffass-handelsmerken voor het adverteren en promoten van Soffass-producten moet naar behoren worden gemeld.

BEPERKT GEBRUIK / LICENTIE VOOR ÉÉN EXEMPLAAR

Alle inhoud op deze site, zoals tekst, afbeeldingen, logo’s, knoppictogrammen, afbeeldingen, geluidsfragmenten en software, is eigendom van Soffass of de inhoudsproviders en wordt beschermd door Italiaanse en internationale auteursrechtwetten. Ongeautoriseerd gebruik of verspreiding van materiaal op deze site is in strijd met auteursrechten, handelsmerken en / of andere wetten en is onderworpen aan zowel civiele als strafrechtelijke boetes.
Deze Website of enig element dat deel uitmaakt van de Website mag niet worden gereproduceerd, gedupliceerd, gekopieerd, verkocht, doorverkocht of gebruikt voor commerciële doeleinden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Soffass. U kunt een kopie van de informatie op de Soffass-sites downloaden op één computer, uitsluitend voor persoonlijk, intern en niet-commercieel gebruik.

U mag informatie niet wijzigen, gebruiken of overdragen voor commerciële doeleinden, of enige auteursrecht of andere eigendomsrechten verwijderen. De gebruiker gaat er ook mee akkoord elke vorm van ongeoorloofde reproductie van de materialen te vermijden en ervoor te zorgen dat alle werknemers en eventuele aannemers van hun bedrijf zich aan deze beperkingen houden.

De gebruiker moet zich houden aan alle toepasselijke auteursrechtwetten, mag gedeelten van deze site alleen reproduceren als dit noodzakelijk en incidenteel is tijdens het weergeven ervan en kan alle delen van de site voor persoonlijk en privégebruik afdrukken.Elk ander gebruik is ten strengste verboden. De gebruiker kan geen screenshots van de Site of hyperlinks naar andere pagina’s dan de startpagina maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Soffass.
Soffass verleent geen expliciete of impliciete rechten met betrekking tot octrooien, auteursrechten, handelsmerken of vertrouwelijke bedrijfsinformatie.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

De informatie in dit document wordt verstrekt “as is” zonder expliciete of impliciete garanties van welke aard dan ook, inclusief garanties van verkoopbaarheid, niet-schending van intellectuele eigendom of geschiktheid voor een bepaald doel. In het geval Soffass een link naar de website van derden biedt, wordt deze link alleen verstrekt om de gebruikersnavigatie te verbeteren en is Soffass niet verantwoordelijk voor de inhoud of juistheid van de informatie op deze website.
Soffass kan onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk worden gesteld voor schade van welke aard dan ook, waaronder schade met betrekking tot winstderving, onderbreking van zakelijke relaties, verlies van informatie als gevolg van het gebruik of de onmogelijkheid om de informatie te gebruiken, zelfs als Soffass is op de hoogte gebracht van de mogelijkheid dat dergelijke schade kan optreden.

Soffass biedt evenmin garantie voor de juistheid of volledigheid van de informatie en tekst, afbeeldingen, koppelingen of andere elementen in dergelijke informatie. Soffass behoudt zich het recht voor om de inhoud of producten die daarin worden beschreven te allen tijde zonder kennisgeving te wijzigen. Soffass is niet verplicht om de informatie of andere materialen op deze site bij te werken.

INFORMATIE VERSTUURD DOOR GEBRUIKER

Alle materialen, informatie of andere vormen van communicatie die op deze Site worden verzonden of gepubliceerd, worden beschouwd als niet-vertrouwelijk, niet-exclusief, onherroepelijk, vrijgesteld van auteursrecht, volledig overdraagbaar aan derden en niet in eigendom (hierna “Communicatie” genoemd). “). Soffass aanvaardt geen enkele verplichting met betrekking tot voornoemde mededelingen.

Soffass mag de Communicatie en alle daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en andere materialen voor commerciële en niet-commerciële doeleinden vrij openbaar maken, kopiëren, verspreiden, opnemen en / of gebruiken.
Als de gebruiker persoonlijke gegevens invoert op deze site of anderszins verzendt naar Soffass, stemt hij ermee in dat Soffass dergelijke gegevens gebruikt om de verstrekte informatie te evalueren en Soffass-producten en -services te verkopen, inclusief het recht om gegevens over te dragen naar derde landen en om uw persoonlijke gegevens op internet te publiceren. In overeenstemming met de Italiaanse wetgeving, is Soffass verantwoordelijk voor de verwerking van persoonlijke gegevens en kan de gebruiker contact opnemen met Soffass in geval van onjuiste gegevens of andere zaken met betrekking tot persoonlijke gegevens.

Het is verboden om aanstootgevende berichten in te voeren die de privacy van andere personen schenden, mededelingen gepubliceerd voor commerciële marketingdoeleinden of die op enige manier als illegaal of ongepast worden beschouwd. Op het moment dat Soffass dergelijke berichten opmerkt, zal het deze verwijderen en behoudt het zich het recht voor om de gebruiker van de Website of de service uit te sluiten.
Wat betreft het gebruik van externe diensten zoals Facebook, zullen ook de gebruiksvoorwaarden van de betrokken derde partijen worden toegepast. Facebook past bijvoorbeeld zijn “Verklaring van rechten en verantwoordelijkheden” toe op alle gebruikers en bezoekers van Facebook en het is raadzaam om deze voorwaarden te lezen voordat u een dienst van dergelijke derden gebruikt.

ANDERE

Soffass kan deze gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment corrigeren door deze publicatie bij te werken.
Soffass behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken (1) deze juridische kennisgeving te wijzigen; (2) publicaties volgen en verwijderen; en / of (3) de werking van de Site op elk moment en zonder kennisgeving opschorten.
Als een voorwaarde, voorwaarde of bepaling van deze juridische kennisgeving illegaal, ongeldig, ongeldig of om welke reden dan ook niet-afdwingbaar blijkt te zijn, blijven de geldigheid en toepasbaarheid van de overige voorwaarden, bepalingen en regels onaangetast.